Kørekort

billede_1Køreskolen Bjerregaard tilstræber den bedst mulige undervisning tilpasset den enkeltes behov. Dette gælder især den teoretiske del, da den praktiske del normalt er enkelt undervisning, hvor udgangspunktet er dine evner og kunnen. Så du kan opnå de færdigheder der skal til, for at blive en sikker og hensynsfuld bilist, færdigheder som bliver vist til teori og køreprøve. Alt dette er også bestemt i lovgivningen, under kørekort og undervisnings bekendtgørelserne.
 

Det overordnede mål for køreuddannelserne er:

at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som bilister møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse,
at give eleverne et sådant kendskab til køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden,
at give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger,
at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for sig selv og andre,
at bidrage til, at eleverne bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste bilister og
at give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den motoriserede færdsel
Dele af uddannelsen skal man kun have kendskab til, noget skal man kunne udpege på køretøjet, andet skal man kunne aflæse og forstå betydningen af, såsom instrumenter og kontrollys, selv kunne kontrollere om køretøjet er sikkert at køre i, angive årsager til, indhold eller betydning af vejafmærkninger lovbestemmelser osv.
Beherske orientering og manøvrefærdigheder på en korrekt måde, kunne opfatte og bedømme færdselssituationer korrekt, kunne genkende anvisninger for færdselen, reagere hensigtsmæssigt i færdselen, ved øvelse opnå erfaring og færdigheder med køretøjets reaktioner og manøvrer på køreteknisk anlæg.
 

Generelle synspunkter, rigspolitiet

Risikoen for at komme ud for en færdselsulykke er særlig stor for den mindre rutinerede bilist. De menneskelige fejl spiller en afgørende rolle ved størsteparten af ulykkerne (ca. 80-90 %), og da uerfarne begynderbilister ofte synes tilbøjelige til at overvurdere egne evner og undervurdere risikoen, er det nærliggende at søge at forebygge ulykkerne igennem køreuddannelsen. Her er det ikke tilstrækkeligt at fremhæve færdselslovens idealer og krav om, hvordan man bør, skal og må færdes. Der skal i undervisningen især lægges vægt på at gøre eleven bekendt med de risikoforhold og farer, der trods gældende regler dagligt opstår i trafikken. Det er vigtigt, at eleven hurtigt lærer at opfatte og bedømme de forskellige faretegn, ved andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret. Således at eleven kan forudse situationerne og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem. Det er endvidere vigtigt, at undervisningen indeholder elementer, der generelt påvirker elevens holdninger og adfærd i trafikken i positiv retning. Undervisningen skal i høj grad orienteres mod køreuddannelsens egne mål og ikke snævert mod beståelse af køreprøven. Det bør i den forbindelse gøres eleven klart, at en bestået køreprøve ikke er noget bevis på, at man nu er færdig med sin uddannelse som bilist. Ved prøven bliver man ikke bedømt som rutineret bilist,netop fordi man endnu mangler erfaring og rutine. Kørelæreren bør derfor indskærpe eleven, at man under de første års kørsel søger at udvide sin erfaring om risikoforhold og faremuligheder. Dette vil ofte kræve, at man kører mere forsigtigt end mere erfarne trafikanter. Kørelæreren bør især advare mod en almindelig tendens til, at man hurtigt vænner sig til en risikobetonet køremåde, fordi den ikke nødvendigvis får ubehagelige følger – ikke på grund af ens egen dygtighed, men alene på grund af heldige omstændigheder.